Lokalizuj

Szukaj kategorii

Popularne kategorie

Dodano: 2017-02-21 15:40:02

PRAWO PRACY 2017 – rewolucyjne zmiany w świadectwie pracy i zasadach jego wydawania

2017-03-2410:00 Iness Hotel, Łódź

Uczestnictwo w warsztacie szczególnie polecamy: Osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osobom pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

Cena biletu: 490 pln + VAT do 9.03.2017, 690 pln + VAT do 10.03.2017

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
2. Nowy wzór świadectwa pracy likwidujący luki związane z wejściem w życie w 2016 r. nowych przepisów związanych z rodzicielstwem – od dnia 1 stycznia 2017 r.
3. Nowa „wytyczne” MRPiPS do wypełniania świadectw pracy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
4. Podniesienie progów zatrudnienia obligujących pracodawców do posiadania regulaminu pracy i wynagradzania i tworzenia zfśs – od dnia 1 stycznia 2017.
5. Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.
6. Założenia do ustawy o digitalizacji akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem – od 1 czerwca 2017 r.; dla kogo można będzie prowadzić akta osobowe w wersji elektronicznej?
7. Doświadczenia po rocznym stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w zakresie terminowych umów o pracę (wejście w życie: 22 luty 2016 r.):
– maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem,
– odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony;
– możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP;
– umowy na czas określony obowiązujące dnia 22 lutego 2016 r.;
– zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony;
– wypowiadanie umów na zastępstwo;
– konieczność aneksowania umów pracę i aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia;
– zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny,
– możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy;
– opinie MRPiPS.
8. Zmiana przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (data wejścia w życie – 1 styczeń 2017 r.):
– gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego,
– obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób wskazanych w lit.a),
– nowe wykroczenia ścigane przez PIP,
– rozszerzenie zakresu kontroli PIP,
– prawo inspektora pracy do wystąpienia o wypłacenie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego;
– stanowiska ekspertów i MRPiPS.
9. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.
10. Zasady wykonywania od dnia 1 kwietnia 2015 r. badań profilaktycznych oraz badań lekarskich pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych kierują samochodem, np. przedstawiciele handlowi.


Program szkolenia może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

PROWADZĄCY:

PIOTR CIBORSKI Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem, były pracownik Inspektoratu Pracy a także autor licznych książek i poradników prawa pracy Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni Inspektor pracy (1992 – 1999). Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku (1999 – 2007). Członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007). Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się w problematyce prawnej prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy. Doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. Czas pracy kierowców (ODDK 2009); Czas pracy pracowników samorządowych (ODDK, 2009); Kodeks pracy – komentarz dla menadżera (ODDK 2011); Czas pracy w ZOZ (WIP 2010). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Oddział w Sopocie; Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Autor licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „Sposób na płace”, „Poradnik Instytucji Kultury” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck.

Miejsce wydarzenia

Logo: Iness Hotel

Iness Hotel

ul. Wróblewskiego 19/23
Łódź

Mapa

większa mapka

blog comments powered by Disqus